הקוד האתי של "שומרים: המרכז לתקשורת ודמוקרטיה"

חלק 1: אחריות ציבורית, אמינות, הגינות ויושרה

1. אנו מחויבים, מתוך האחריות החברתית המאפיינת עשייה עיתונאית שלא למטרת רווח ובהיותנו גוף תקשורת הפועל לקידום ערכי הדמוקרטיה, לשאוף בעבודתנו להגינות, ליושרה, לאמינות ולשקיפות.

2. נשאף להציג מגוון דעות ותכנים בנושאים שונים. נשאף לגיוון וייצוג אנושי וחברתי במכלול העשייה העיתונאית שלנו.  

3. אם נביע דעה אישית במסגרת תפקידנו המקצועי, נעשה זאת בשקיפות ובאופן שיבטיח כי אדם סביר יוכל להבין שמדובר בהבעת דעה.

4. נקפיד על תרבות הכתיבה, הדיבור והדיון ועל כבודם של המשתתפים בו.

חלק 2: דיוק בעובדות והסתמכות על מקורות מהימנים; תיקון טעויות, התנצלות ותגובה

5. נשאף להבטחת דיוק, אמינות ושלמות של המידע שנפרסם ובכלל זה בניסוח כותרות, בהצגת נתונים כמותיים ובהצגה חזותית וקולית של מידע.

6. לפני הפרסום נוודא ששקלנו את מכלול העובדות הרלוונטיות. אם נפרסם מידע שאינו שלם או עדכני - נציין זאת.

7. נפרסם הערכות ופרשנויות המבוססות על עובדות ונמנע מהשערות בלתי מבוססות.

8. נשאף תמיד להסתמך על מקורות, אנושיים או אחרים, שנחשפנו אליהם מכלי ראשון.

9. נשאף לציין אסמכתא מדויקת לכל מידע שנפרסם, ובמקרים רלוונטיים נבהיר את הדרך שבה הגיע אלינו המידע.

10. לא נביא דברים בשמו של אדם אלא אם כן הם משקפים בצורה מדויקת את דבריו.

11. אם נצטט ידיעות שנאספו על-ידי סוכנות ידיעות, גם אם יש לנו הסכם עמה, או אם נדווח על אירוע שלא נכחנו בו ומדובר ב"דיווח קבוצתי", נבהיר זאת במפורש.

12. בפרסום מידע שהתפרסם בעבר נשאף להסתמך על מקורות מידע מהימנים ואם הדבר נדרש לפי נסיבות העניין, נעשה מאמץ לבדוק את מהימנות המידע. לא נצטט מידע שכבר פורסם ללא ציון מקור הפרסום.

13. לא נציג כשלנו את עבודתם של אחרים.

14. לא נשתמש בהטעיה להשגת מידע או לקבלת הסכמה למסירת מידע, אלא כשמדובר בדרך חיונית להשגת המידע, וזאת תוך הפעלת שיקול דעת ולאחר שהתקבל אישור העורך הראשי.

15.

א. נפעל לתקן טעויות ואי דיוקים מהותיים שנפלו בפרסום, וזאת במהירות האפשרית, בהגינות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי.
ב. במקרים מתאימים מתוך המפורט בסעיף א נפרסם גם התנצלות.
ג. נקפיד על שקיפות באשר לתיקונים ומחיקות שנעשו.

חלק 3: הגנה על מקורות וחסיון מקורות

16. לא נמסור ולא נפרסם זהות של מקור שנחשף בפנינו בתנאי שיישאר חסוי, ונוודא כי אין במידע המתפרסם על ידינו כדי לחשוף את המקור, במישרין או בעקיפין.

17. לא נמסור לרשויות מידע שנאסף במסגרת עבודתנו, אך נשקול מסירתו כאשר מדובר בחקירת פשע חמור.

18. נפעל לאבטחת המידע שנאסוף במהלך עבודתנו.

חלק 4: הצגת נתונים כמותיים ומידע שעבר עיבוד

19. אנו מודעים לערכו של מידע מבוסס נתונים כמותיים, כגון מדדי שוק הון, תוצאות סקרים וצבירי נתונים (datasets), ולהשפעתו האפשרית על הציבור. לכן, נציג נתונים כמותיים בדרך שתאפשר להבין את מקורם, את משמעותם ואת ההקשר שלהם. ככל שהדבר ניתן, נאפשר שקיפות והנגשה לציבור של מסדי הנתונים הגולמיים.(1)

20. נציג בצורה אמינה ומדויקת השוואות בין נתונים כמותיים, לרבות קורלציה בין משתנים, הצגת נתונים בהקשר היסטורי או ענייני, או בעת שילוב נתונים כמותיים ומידע אנקדוטלי.

21. נקפיד על הצגה אמינה ומדויקת של נתונים כמותיים אם הם מוצגים בצורה גרפית או חזותית.

22. אם נבצע עריכה ועיבוד של מידע ונתונים באמצעים גרפיים או טכנולוגיים, נעשה זאת בדרך הוגנת שלא תפגע באמינות, בשלמות המידע ובדיוקו ונציין זאת במפורש.

23. אם תצלומים וקטעי חוזי שמע (אודיו-ויזואל) עברו שינוי משמעותי, נציין זאת במפורש.

(1) הוחלט להשאיר ל"קוד אוף פרקטיס": כאשר נפרסם תוצאות סקרים נקפיד לציין את זהות מזמין הסקר, המממן שלו ועורכו, את שיטת המדגם וגודלו, וכן את טווח הטעות הסטטיסטית ונוסח השאלות שהוצגו לנחקרים. אם אנו מזמיני הסקר וזה מיועד להקיף מדגם של כלל האוכלוסייה (כגון סקר בחירות) נקפיד לוודא שגודל המדגם ומשרעת הנבדקים כוללים את כל קבוצות האוכלוסייה ללא אפליה.

חלק 5: הגנת הפרטיות

24. נימנע מהשגת מידע בנסיבות שבהן יש לאדם ציפייה סבירה לפרטיות, ללא הסכמתו, אלא אם קיים עניין ציבורי בכך.

25. לא נפרסם, ללא הסכמתו של אדם, מידע העלול לפגוע בפרטיותו או שהושג תוך פגיעה בפרטיותו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה.

26. לא נפרסם דבר הנוגע לפרטיותו של קטין מתחת לגיל 14 ושל מי שנמצא תחת חסות אפוטרופוס אלא בהסכמת הוריו או אפוטרופסו, ואם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה.

27. נגלה רגישות מיוחדת בקבלת מידע פרטי, או בהסכמה לקבלת כזה, ממי שנמנים עם אוכלוסייה שיש לגביה פוטנציאל ניצול מצוקה או אי הבנה.

28. בדיווחים על תאונות, אסונות, אירועי אלימות או מלחמה, נאזן בין העניין הציבורי שבדיווח מלא לבין המחוייבות לנהוג בחמלה וברגישות כלפי קורבנות, נפגעים ומעורבים ובני משפחותיהם.

29. ההסכמה המוזכרת בכל סעיפי חלק זה תושג על ידי כך שנציג את עצמנו כעיתונאי "שומרים", או כמי שעובדים בעבור הארגון, ונבהיר כי מדובר במידע העתיד להתפרסם ברבים. מידע שנמסר לאחר הבהרה זאת נראה כמידע שיש הסכמה לפרסמו.

חלק 6: הגנה על שם טוב

30. לא נפרסם דבר העלול לפגוע בכבודו של אדם או בשמו הטוב, אלא אם קיים בכך עניין ציבורי ולאחר שווידאנו את אמיתות המידע, ככל שניתן, בהתאם לנסיבות ולהקשר.

31. אם פרסמנו מידע על אודות חשד נגד אדם, מעצרו, הגשת כתב אישום נגדו או הרשעתו, נפרסם באופן הוגן גם מידע על הסרת החשד נגדו, שחרורו או זיכויו, אם ביקש זאת או אם יש בפרסום ענין ציבורי.

32.

א. בפרסום מידע העלול לפגוע בכבודו של אדם או בשמו הטוב, נפנה לקבל את תגובתו זמן סביר לפני הפרסום.
ב. התגובה תוצג באופן הוגן וענייני כחלק מהפרסום, או זמן סביר לאחריו, אם נמסרה אחרי הפרסום.

33.

א. לא נציין אפיונים כגון: גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מגדר וזהות מגדרית, עיסוק, העדפה מינית, מחלה או מוגבלות גופנית או נפשית, אמונה או השקפה פוליטית, מקום מגורים ומעמד חברתי-כלכלי, אלא אם כן הם נוגעים עניינית לנושא הפרסום.

ב. לא נפרסם דבר שיש בו הסתה או עידוד לגזענות. בפרסום הכולל ביטויים כאמור, והמתחייב מן ההקשר העיתונאי, נבהיר את הדבר.

חלק 7: ניגודי עניינים, גילוי מלא

34.

א. לא נעמיד את עצמנו במצב שבו קיים חשש ממשי לניגוד עניינים, הן בהשגת מידע הן בפרסומו לציבור, בין חובותינו כעיתונאי "שומרים" לבין כל אינטרס אחר.
ב. אנו ב"שומרים" לא נימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, לרבות בשל לחצים פוליטיים, כלכליים או אחרים, חיצוניים או פנימיים.
ג. במקרים בהם קיים אינטרס מקצועי משמעותי שנעסוק בנושא שיש לנו בו ניגוד עניינים, נפנה לעורך הראשי והוא יכריע בסוגיה.
ד. כל פרסום שיש בו חשש לניגוד עניינים הקשור לעיסוקינו או לעניינינו האישיים, המשפחתיים או הרכושיים, והוחלט לפרסמו בכל זאת, ילווה בגילוי בהיר ובצורה בולטת של ניגוד העניינים.

35.

א. כאשר נעסוק בעיסוק נוסף, באופן זמני או מתמשך, בתמורה או ללא תמורה, לצד עבודתנו ב"שומרים", נקפיד שאין ניגוד עניינים בין העיסוק הנוסף שלנו לבין עבודתנו העיתונאית ולא נוצר חשש להטעיית ציבור הקוראים או לפגיעה במוניטין של "שומרים" ובערכים שאליהם הוא שואף, כפי שהם באים לידי ביטוי בקוד זה. באם קיים ספק בדבר קיומו של ניגוד בין העיסוק הנוסף לבין עבודתנו העיתונאית ב"שומרים", נפנה לעורך הראשי והוא יכריע בסוגיה.
ב. ניוועץ מראש בעורך האחראי עלינו באשר להשתתפות באירועים וכנסים הקשורים לתחום עבודתנו העיתונאית ולקבלת תשלום או שווה-תשלום בעבור השתתפות כזאת.

36. לא נבקש ולא נקבל טובות הנאה מכל סוג שיש להן קשר, בין במישרין או בין בעקיפין, לעבודתנו ב"שומרים", למעמדנו או לקשרים שיצרנו במסגרת עבודתנו.

חלק 8: תחולת הקוד

37. כאשר נפרסם ברשתות החברתיות או במקומות אחרים מידע הקשור לעבודתנו ב"שומרים", נקפיד על מימוש הכללים בקוד זה.

38. עבודתנו העיתונאית כעיתונאי "שומרים" תיעשה בעצמאות מלאה, אך תוך הכרה בסמכות העורך הראשי להפעיל שיקול דעת מקצועי. הפעלת שיקול הדעת על ידי העורך הראשי תיעשה בכפוף לעקרונות ולסעיפים שבקוד זה.

39. בכל מקרה של ספק או התלבטות בפרשנות של כללים אלה או ביישומם, או בהחלטה הנגזרת מהם, ניוועץ בממונה עלינו.

40. סעיפי קוד זה יחולו על העיתונאים, עובדי המערכת, העורכים, המנהלים והעובדים ב"שומרים" ועל כל מי שאחראי להפקת תכנים עיתונאיים ולפרסומם בכל ערוצי הפרסום של "שומרים".

חלק 9: הגדרות

• "מידע" - כל מידע חזותי, קולי או כתוב.
• "פרסום" - הגשה של מידע לציבור, בכל דרך וערוץ המשמשים להעברת מידע.
• מידע שיש בפרסומו "עניין ציבורי" - מידע המשרת את זכות הציבור לדעת ואת יכולתו של הציבור לקבל החלטות באופן מושכל.
• "אדם" – כולל ארגון, תאגיד או קבוצת בני-אדם.
• "פשע חמור" – פשע שעונשו שבע שנות מאסר או יותר או שנמצא ברשימת הפשעים החמורים.

נובמבר 2020
קוד זה נכתב בסיועה של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

איך ניסחנו את הקוד האתי של "שומרים: המרכז לתקשורת ודמוקרטיה"